bip.gminawarta.pl facebook.com twitter.com youtube.com

Dokumenty do pobrania

Urząd stanu cywilnego

Budownictwo

Drogownictwo

Rolnictwo, Ochrona Środowiska

Geodezja

Podatki

Ważna informacja dla podatników:

https://gminawarta.pl/wpis-464-wazna_informacja_dla_podatnikow

Informujemy, iż od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą rady gminy. Składanie deklaracji i informacji jest możliwe osobiście, w formie papierowej oraz formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r. za pośrednictwem strony epuap.gov.pl. Aktualne wzory formularzy informacji oraz deklaracji, wraz z załącznikami dostępne są poniżej:

Zwrot podatku akcyzowego

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Oświata

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Wydawanie decyzji w sprawie wniosków o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych – wymagane dokumenty.

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej (oraz osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą w sprawach dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi):

 1. Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych [zał. W1]
 2. Do wniosku powinny zostać załączone następujące dokumenty:
  1. Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania (wraz
   z załącznikami) [zał. O1]

Osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą (z wyłączeniem spraw dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi):

 1. Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych [zał. W2]
 2. Do wniosku powinny zostać załączone następujące dokumenty:
  1. Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania (wraz
   z załącznikami), [zał. O1]
  2. Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis, [zał. O3]
  3. Formularz informacji składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
   w rolnictwie lub rybołówstwie. [zał. F1]

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:

 1. Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych [zał. W2]
 2. Do wniosku powinny zostać załączone następujące dokumenty:
  1. Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania (wraz
   z załącznikami), [zał. O1]
  2. Oświadczenie o stanie prowadzonej działalności gospodarczej (wraz z załącznikami), [zał. O2]
  3. Kopie zeznań podatkowych PIT o wysokości osiągniętego dochodu za ostatnie trzy lata,
  4. Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis, [zał. O3]
  5. Formularz informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się
   o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.). [zał. F2]

Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej:

 1. Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych [zał. W2]
 2. Do wniosku powinny zostać załączone następujące dokumenty:
  1. Oświadczenie o stanie prowadzonej działalności gospodarczej (wraz z załącznikami), [zał. O2]
  2. Aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego (nie starszy niż trzy miesiące),
  3. Sprawozdanie finansowe F-01 za ostatni kwartał,
  4. Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie
   z przepisami o rachunkowości wraz z opinią biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdania podlegały obowiązkowi badania,
  5. Oświadczenie o postępowaniach układowych i naprawczych wraz z kopiami potwierdzających je dokumentów,
  6. Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis, [zał. O3]
  7. Formularz informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się
   o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.). [zał. F2]

Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

Program opieki nad zabytkami 2022-2025

Fundusz Sołecki

11 Realizowane projekty

Spółka Wodna Gminy Warta

Zaświadczenie emerytalne dla sołtysów

Menu

Urząd Miejski w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, +48 43 82 87 100
Zapraszamy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00, Wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30, piątek: 7:30 - 14:00.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe...