bip.gminawarta.pl facebook.com twitter.com youtube.com

Plany zagospodarowania

Plany zagospodarowania przestrzennego dla gminy i miasta Warta

1 Rossoszyca, Duszniki, Lasek Chorążka, Małków

2 Małków i Ustków

3 Tomisławice

4 Ostrów Warcki

5 Miasto Warta - rzeki

Plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru położonego w mieście Warta - tereny powierzchniowych wód płynących rzeki Warty wraz
z kanałem łączącym przystań z rzeką oraz rzeki Mazur

7 Miasto Warta

8 Bartochów, Gołuchy-Łabędzie, Raczków, Zagajew, Kawęczynek...

Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectw Bartochów, Gołuchy-Łabędzie, Raczków, Zagajew, Kawęczynek, Małków Duszniki i fragmentu miasta Warta

9 Zakrzew, Tądów Dolny, Tądów Górny, Wola Zadąbrowska, Zadąbrów-Rud...

10 Część wsi Rossoszyca

11 Bartochów, Małków, Duszniki

12 Część wsi Rossoszyca (działka nr 234)

13 Ostrów Warcki

14 Miasto Warta (działka nr 238/1 obręb 9)

15 Część Miasta Warta

17 Ostrów Warcki

Załącznik Nr 1 - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu wniesionych podczas wyłożenia do publicznego wglądu
Załącznik Nr 2 - Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Studium uwarunkowań

Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Warta

Menu

Urząd Miejski w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, +48 43 82 87 100
Zapraszamy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00, Wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30, piątek: 7:30 - 14:00.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe...