bip.gminawarta.pl facebook.com twitter.com youtube.com

Opłaty za odpady

Uchwała nr XXXV/256/2021 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 22.12.2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia stawki opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Na podstawie tej uchwały ustalono stawkę 27 zł od osoby (segregacja), 54 zł opłata za odpady niesegregowane – podwyższona stawka miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku nie wypełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Nieruchomość zamieszkała (Segregowane)

27 zł/osobę

Właściciele nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, którzy zadeklarują w deklaracji kompostowanie bioodpadów, uzyskają zwolnienie z opłaty w wysokości 6 zł od  każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

Nieruchomość niezamieszkała

Pojemnik 120l - 25 zł

Pojemnik 240l - 50zł

Pojemnik 1100l - 190 zł

Ryczałtowa  opłata  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  za  rok  od  domku  letniskowego  lub od innej  nieruchomości  wykorzystywanej  na  cele  rekreacyjno-wypoczynkowe,  wykorzystywanej  jedynie  przez  część roku, uiszczana jest z dołu, bez wezwania do zapłaty, w terminie do 31 marca za dany rok kalendarzowy w wysokości 180,00 zł.

Menu

Urząd Miejski w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, +48 43 82 87 100
Zapraszamy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00, Wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30, piątek: 7:30 - 14:00.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe...