bip.gminawarta.pl facebook.com twitter.com youtube.com

Program Rodzina 500+

Bezpłatna aplikacja mZUS jest dostępna w sklepach Google Play i App Store
Wnioski oświadczenie wychowawcze 500 plus na nowy okres świadczeniowy można składać od 1 lutego

Czy każda rodzina może liczyć na 500+?

Po nowelizacji ustawy z maja 2019 roku, na świadczenie w ramach programu 500+ może liczyć każda rodzina posiadająca co najmniej jedno dziecko, bez względu na wysokość dochodów. Należy pamiętać o złożeniu wniosku w terminie trzech miesięcy od narodzin dziecka. Program przewiduje w tym przypadku wsteczną wypłatę świadczenia od momentu przyjścia dziecka na świat.

Program Rodzina 500+ a stan cywilny rodziców

W przypadku programu Rodzina 500+ stan cywilny rodziców nie ma znaczenia. Świadczenie uzyskać mogą także rodzice dzieci w rodzin patchworkowych, jeśli wychowują razem dzieci z poprzednich związków oraz wspólne. W przypadku samotnych rodziców nie jest już wymagane przedłożenie dokumentu potwierdzającego wystąpienie o przyznanie alimentów, tak jak było to przed nowelizacją ustawy. Wsparcie od rządu otrzymuje ten rodzic, który na co dzień sprawuje opiekę nad dzieckiem. Przeczytaj także, jak złożyć wniosek o 500 Plus.

Zalety programu Rodzina 500+

Program Rodzina 500 Plus to pierwsze systemowe rozwiązanie, wspierające materialnie polskie rodziny. Celem programu jest ułatwienie sfinansowania wychowania i edukacji dziecka oraz zachęcenie do zakładania rodzin. Ocenia się jednak, że choć euforystycznie ogłaszany, program nie do końca spełnił swoje role.

Dla polskich rodziców jest jednak nadal jedną z najważniejszych form dodatkowego finansowania codziennego życia. Dzięki programowi Rodzina 500+ wiele dzieci pierwszy raz pojechało na wakacje, rozpoczęło naukę na kursach angielskiego lub otrzymało wymarzony komputer. Po zmianach wprowadzonych w maju 2019 roku, program obejmie 6,8 mln dzieci.

Krytyka programu Rodzina 500 Plus

Program Rodzina 500 Plus jest jednak tak samo chwalony, jak krytykowany. Najczęstszymi zarzutami wobec niego jest:

  • przyznawanie świadczenia bez limitu dochodu, przez co pomoc trafia także do rodzin bardzo zamożnych,
  • nadmierne drenowanie budżetu państwa,
  • brak kontroli nad wydatkowaniem pomocy przez rodziny, z czego część środków jest zwyczajnie "przejadana", zamiast być przeznaczana na potrzeby dzieci.

Dla kogo program Rodzina 500 Plus? Szczegółowe informacje

Program 500+ to państwowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z projektem, z pomocy mogą skorzystać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Program ruszył 1 kwietnia 2016 roku i zgodnie z informacją, jaką możemy znaleźć na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, świadczenie kierowane jest przede wszystkim do dziecka.

Kto otrzyma świadczenie 500+?

Bezzwrotne świadczenie w wysokości 500 zł na dziecko przysługuje rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Prawo to jest ustalane na 1 rok, oznacza to, że co roku weryfikowana jest zasadność otrzymywania wsparcia od państwa. Należy pamiętać, że świadczenie 500+ można utracić, szczegóły: weryfikacja świadczeń.

Rodziny zastępcze i patchworkowe a program 500+

W sytuacji, kiedy dziecko ma oboje rodziców sprawa 500+ jest jasna. W przypadku rozwodników z dziećmi, czy osób żyjących w nieformalnych związkach, sprawa się nieco komplikuje. Chodzi o rodziny patchworkowe, czyli związki, w których np. partnerzy wychowują wspólnie swoje dzieci z poprzednich związków.

Jeżeli zdecydują się na zawarcie związku małżeńskiego, to wówczas wszystkie dzieci wchodzą w skład rodzi co automatycznie wiąże się z wypłatą świadczenia 500+, zgodnie z zasadą: na każde dziecko bez kryteriów dochodowych.

Z kolei, jeżeli para posiada wspólne dziecko, a także dzieci z innych związków, to nawet jeśli nie są małżeństwem, wszystkie te dzieci wchodzą w skład rodziny i też odpowiednio wypłacane jest świadczenie. Jeśli natomiast rodzice są po rozwodzie, to pieniądze przysługują temu z rodziców, który faktycznie sprawuję opiekę. W przypadku opieki naprzemiennej, wysokość świadczenia będzie dzielona proporcjonalnie do ilości dni, w której rodzice sprawują nad dzieckiem opiekę.

Do rodziny zastępczych kierowana jest odrębne wsparcie oparte o ustawę o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej. Podstawowe wsparcie kształtuje się na poziomie nie niższym niż 660 zł w przypadku rodzin spokrewnionych i 1000 zł w przypadku rodzin niespokrewnionych. Ustawodawca wprowadzając 500+ pomyślał jednak o dzieciach nie będących pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.

Dodatek w wysokości 500 zł otrzymają dzieci przebywające w domach dziecka jak i placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Pieniądze mają być przekazywane na rozwój zainteresowań dziecka i wspierać jego szanse edukacyjne. To na co warto zwrócić uwagę, to fakt, iż dzieci adoptowane są traktowane jak biologiczne. W związku z tym rodziny posiadające dzieci adoptowane stosują się do standardowych zasad przyznawania świadczenia 500+.

Cudzoziemcy w programie 500+

W ustawie o systemowym wsparciu rodzin w postaci świadczenia wychowawczego, obejmuje również rodziny cudzoziemskie. Prawo do świadczeń oferowanych w ramach programu 500+ przysługuje cudzoziemcom:

do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

jeśli wynika to z wiążących Polskę dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,

przebywającym w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,

jeżeli zamieszkują w Polsce z członkami rodzin,

posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", jeżeli zamieszkują w Polsce z członkami rodzin, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy,

obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

Rodzina 500+ a zamieszkiwanie w innym państwie UE

Ustawodawca jasno określa, że 500+ nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. W praktyce wygląda to tak, że jeżeli rodzic przebywający za granicą składając wniosek o wsparcie na utrzymanie dziecka, musi liczyć się z tym, iż tamtejszy organ powiadomi właściwego marszałka województwa w Polsce. Mechanizm ten ma wyeliminować sytuacje pobierania świadczeń więcej niż w jednym kraju.

Kiedy świadczenie Rodzina 500+ nie przysługuje?

Zgodnie z ustawą świadczenie nie przysługuję, jeżeli:

dziecko pozostaje w związku małżeńskim,

dziecko ma ustalone prawo świadczenia wychowawczego na własne dziecko,

dziecku przysługuję świadczenie o podobnym charakterze za granicą (chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej).

fot. 1

Menu

Urząd Miejski w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, +48 43 82 87 100
Zapraszamy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00, Wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30, piątek: 7:30 - 14:00.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe...