bip.gminawarta.pl facebook.com twitter.com youtube.com

Deklaracja Dostępności

Wstęp Deklaracji

Urząd Miejski w Warcie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony internetowej Gminy Warta - GminaWarta.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-03-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Nie wszystkie grafiki umieszczone na stronie mają opisy alternatywne.

Analiza zamieszczanych przez Urząd informacji wykazała konieczność przeszkolenia redaktorów dodających informacje na stronę GminaWarta.pl

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-26.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ACTIVENET Krzysztof Bychowski w marcu 2021 r

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Krzysztof Kona, gci@gimwarta.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 43 828 71 00.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Organem odwoławczym w sprawach dostępności cyfrowej jest Burmistrz Warty

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Urząd Miejski w Warcie, ul. Rynek im. Wł. St. Reymonta 1

Do budynku prowadzą 3 wejścia: wejście Nr 1-główne od ulicy Rynek im. Wł. St. Skarżyńskiego oraz wejścia Nr 2 i Nr 3 od ulicy Józefa Oksińskiego.

Do wejścia Nr 1 głównego od strony rynku prowadzą: schody.

Do wejścia Nr 2 po lewej strony od ulicy Józefa Oksińskiego prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych zabezpieczony całkowicie poręczami od prawej stronie a od lewej częściowo. Po lewej stronie za wejściem Nr 2 znajduje się winda.

Do wejścia Nr 3 prowadzą schody.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Dostosowanie parkingów
Przed budynkiem od strony ulicy Józefa Oksińskiego jak i przed wejściem głównym jeszcze nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem na rynku wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym:
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność pętli indukcyjnych:
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma platformy przy schodowej.

Dostępność tłumacza języka migowego

Usługa skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na tą chwilę jest niedostępna.

Menu

Urząd Miejski w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, +48 43 82 87 100
Zapraszamy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00, Wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30, piątek: 7:30 - 14:00.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe...