bip.gminawarta.pl facebook.com twitter.com youtube.com

Patronat Honorowy Burmistrza

Regulamin przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza Warty

 1. Honorowy Patronat Burmistrza Warty zwany dalej Patronatem, jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego.
 2. Patronatem mogą być objęte przedsięwzięcia o charakterze niekomercyjnym, o tematyce dotyczącej m. in. sfery społecznej, kulturalnej, sportowej, turystycznej, edukacyjnej, gospodarczej, zdrowia, bezpieczeństwa lub ekologii, o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym, których realizacja ma przyczynić się do promocji i kształtowania pozytywnego wizerunku gminy i miasta Warta lub mieć istotne znaczenie dla mieszkańców gminy Warta.
 3. Do imprez o charakterze lokalnym zalicza się również imprezy organizowane przez szkoły, przedszkola i placówki szkolno-wychowawcze, pod warunkiem, że przedsięwzięci te mają charakter międzyszkolny (między przedszkolny) lub angażujące uczestników spoza placówki, która jest organizatorem danego wydarzenia.
 4. Przyznanie Patronatu następuje na wniosek organizatora przedsięwzięcia. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia. Wnioski mogą być złożone osobiście do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Warcie ul. Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, korespondencyjnie lub pocztą elektroniczną na adres: . Za datę przyjęcia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Warcie.
 5. Rozpatrywane będą wnioski złożone przynajmniej na 30 dni przed planowanym terminem wydarzenia. W szczególnych przypadkach termin może zostać skrócony.
 6. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o Patronat należy występować każdorazowo.
 7. Burmistrz podejmuje decyzje po uzyskaniu rekomendacji Sekretarza Gminy Warta oraz opinii merytorycznej Kierownika Wydziału Infrastruktury Turystyczno-Sportowej, zamówień? Publicznych, Funduszy Unijnych i Promocji
 8. Decyzja o odmowie udzielenia Patronatu nie wymaga uzasadnienia, jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Warty może odebrać uprzednio przyznany Patronat. O odebraniu Patronatu organizator informowany jest niezwłocznie.
 10. Objęcie Patronatem określonego przedsięwzięcia wiąże się z obowiązkiem po stronie organizatora do umieszczenia w widocznym miejscu, na wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych dotyczących przedsięwzięcia oraz podczas jego trwania informacji o Patronacie w brzmieniu "Impreza/uroczystość pod Honorowym Patronatem Burmistrza Warty". Informacja powinna być zamieszczana wraz z herbem Gminy Warta.
 11. Organizator składając wniosek o objęcie patronatem wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Urząd Miejski w Warcie na każdym polu eksploatacji w charakterze informacyjno-promocyjnym, wszelkich udostępnionych przez organizatora materiałów, w tym fotograficznych, związanych z imprezą, na który został przyznany patronat.

Menu

Urząd Miejski w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, +48 43 82 87 100
Zapraszamy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00, Wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30, piątek: 7:30 - 14:00.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe...