bip.gminawarta.pl facebook.com twitter.com youtube.com

Osiedle Warta

Osiedle Warta jest jednostką pomocniczą Gminy i Miasta Warta w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr. 142, poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Gminy i Miasta Warta.

Osiedle Warta obejmuje zasięgiem terytorium całego miasta Warta.

Organizację, zakres odpowiedzialności i zakres działania Osiedla określa Statut Osiedle Warta.

Organami Osiedla są: Rada Osiedla i Zarząd Osiedla. Rada Osiedla jest organem uchwałodawczym Osiedla. Zarząd Osiedla jest organem wykonawczym Osiedla. Działalność organów Osiedla jest jawna.

Skład Rady Osiedle Warta

 – Przewodniczący Rady Osiedle Warta –Marek Olczyk

– Zastępca Przewodniczącego

Andżelika Kubicka Kopczyk – sekretarz

Zofia Łuczak – Skarbnik

Halina Krogulecka

Aurelia Łuczak

Agata Janiak

Władysław Janiak

Andrzej Miller

Marian Wicherski

Gabryel Głąbała

Andrzej Świniarski

Stanisław Szczepaniak

Monika Wachowska

Krzysztof Klimaszewski

Kadencja Rady Osiedle Warta trwa 4 lata.

Członkowie Rady Osiedle i Zarządu Osiedle Warta (z wyłączeniem Przewodniczącego Zarządu) za pełnione funkcje nie pobierają wynagrodzenia i diet.

Zebrania Rady Osiedle Warta odbywają się co 3 mies.

Zarząd Rady Osiedle Warta:

Władysław Janiak – Przewodniczący

Halina Krogulecka – Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Andrzej Miller – członek Zarządu

Marian Wicherski - członek Zarządu

Gabryel Głąbała – członek Zarządu

Kadencja 2015-2019

Kadencja od 22 maja 2015 r. do 5 marca 2019 r.

W okresie od 22 maja 2015 r. do 5 marca 2019 r. Rada Osiedle Warta działała w następującym składzie:

Przewodniczący: Tadeusz Żak

V-ce Przewodnicząca: Agata Janiak

Sekretarz: Andrzej Kubiak

Skarbnik: Marcin Łuczak

 

Zarząd Rady Osiedle Warta działał w składzie:

Przewodniczący Zarządu: Tomasz Błaszczyk

Zastępca Przewodniczącego Zarządu: Monika Wachowska

Członkowie Zarządu Rady Osiedla:

Stanisław Szczepaniak

Jacek Piechota

Piotr Trojanowski

Pozostali członkowie Rady Osiedle Warta:

Aurelia Łuczak

Krzysztof Klimaszewski

Urszula Kłak

Małgorzata Ruszkowska

Halina Krogulecka

Władysław Janiak

W kadencji 2015-2019 Rada Osiedle Warta odbyła łącznie 16 zebrań:

w 2015 r. – 4 zebrania + 2 spotkania z mieszkańcami miasta z udziałem włodarzy

Gminy i Miasta Warta - (26.06.2015 i 10.12.2015 r.)

w 2016 r. – 4 zebrania + 1 spotkanie z mieszkańcami Warty - (22.04.2016 r.)

w 2017 r. - 4 zebrania

w 2018 r. – 3 zebrania

w 2019 r. – 1 zebranie + 1 spotkanie z mieszkańcami Warty z udziałem włodarzy Miasta Warta w dniu 6.02.2019

Z zebrań każdorazowo były sporządzane Protokoły z listami obecności.

Zainteresowanie mieszkańców miasta spotkaniami było bardzo małe, mimo dużej akcji informacyjnej ze strony członków Rady Osiedle Warta.

Na zaproszenie Przewodniczącego Rady w spotkaniach z mieszkańcami brali udział:

 • Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Warta p. Grzegorz Kopacki,
 • były Burmistrz Gminy i Miasta Warta p. Jan Serafiński,
 • obecny Burmistrz Warty p. Krystian Krogulecki
 • Sekretarz Gminy i Miasta Warta p. Krzysztof Polusik,
 • Radni powiatowi: p. Tomasz Baliński, p. Hubert Kamola
 • Kierownicy jednostek pomocniczych: p. Jacek Maj dyrektor ZGKiM,
 • p. Wiktor Baranowski dyrektor WCK,
 • p. Piotr Trojanowski Prezes ZWiK-u,

Radni miasta Warta kadencji 2014-2018: Elżbieta Falkowska, Andrzej Grześkowiak, Rafał Budziński, Krzysztof Klimaszewski- również jako członek Rady Osiedla.

W ramach działalności statutowej Rada Osiedle Warta podjęła 5 Uchwał:

4 Uchwały dotyczyły włączenia do projektu budżetu Gminy i Miasta Warta środków finansowych na działalność jednostki pomocniczej Osiedle Warta

 • w 2015 r. wnioskowana kwota 25 tys. zł
 • w 2016 r. wnioskowana kwota 25 tys. zł
 • w 2017 r. wnioskowana kwota 25 tys. zł
 • w 2018 r. wnioskowana kwota 25 tys. zł

1 Uchwała dotyczyła przyjęcia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Warta na lata 2011-2018 (przebudowa drogi gminnej tzn. ulic: Terenowa i Tarnowskiego w Warcie).

Przedmiotem pracy Rady Osiedle Warta były:

 • działania w celu podniesienia estetyki osiedla,
 • zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Warty,
 • sprawy związane z podwyżkami cen za kanalizację, wodę i śmieci,
 • rozbudową infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie miasta,
 • bezpieczeństwo mieszkańców na osiedlu /spotkania z Policją, zwiększenie patroli i monitoring w mieście,
 • współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami, szkołami działającymi na terenie naszego miasta a także gminy,
 • pomoc mieszkańcom będących w trudnej sytuacji materialnej poprzez organizowanie akcji charytatywnych we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi: ZHP, Stowarzyszenie Dolina Warty, Warckie Centrum Kultury, Związek Kombatantów, z Opieką Społeczną w Warcie.
 • występowanie Przewodniczącego Rady i Zarządu w Urzędzie w sprawach zgłaszanych przez mieszkańców : przycinka drzew i krzewów, malowanie pasów na jezdniach na terenie miasta, z naprawą jezdni, z naprawą i malowaniem popsutych urządzeń na placach zabaw, z naprawą i budową chodników, z poprawą oświetlenia na terenie Warty,

Podczas zebrań Rady Osiedle Warta oraz spotkań z mieszkańcami Warty omawiane były ponadto sprawy związane z:

 • budową mieszkań komunalnych w Warcie,
 • budową hali sportowej,
 • stanem kanalizacji,
 • z oświatą,
 • sytuacją osób bezrobotnych z terenu miasta z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych,
 • pozyskiwaniem do Warty inwestorów, przedsiębiorców i tworzeniem miejsc pracy dla mieszkańców miasta,
 • budową mostu, rewitalizacją ulicy Tarnowskiego,
 • remontem remizy OSP,
 • ochroną środowiska m.in. harcerze z Warty we współpracy z Urzędem na terenie miasta i kilku wsi przeprowadzili wśród mieszkańców akcję "Nie spalaj śmieci "
 • z uciążliwym ruchem samochodów, w szczególności TIR-ów w mieście,
 • z montażem świateł na przejściach dla pieszych i wiele innych spraw zgłaszanych przez mieszkańców Warty.

Gro tych spraw zgłaszałem, jako Przewodniczący Rady także radnym Warty, którzy występowali w imieniu Rady z interpelacjami, bądź to na sesjach Rady Gminy lub z pismami do powiatu. Rada

Osiedle Warta zainicjowała także kilka przedsięwzięć na terenie miasta:

 • budowa siłowni zewnętrznej na Orliku – kwota 25 tys. zł
 • zakup i montaż ławek i koszy na śmieci na terenie miasta
 • naprawę urządzeń na placu zabaw przy Klasztorze
 • dofinansowanie budowy kortu tenisowego na Orliku -kwota 25 tys. zł

W 2018 roku Rada zainicjowała -po długich i trudnych rozmowach zagospodarowanie terenu przy ulicy Tarnowskiego - teren po lewej stronie na starych mostach. W 2019 finalizujemy to przedsięwzięcie. Teren ten zostanie zagospodarowany z przeznaczeniem na cele rekreacyjno - sportowe dla mieszkańców miasta i okolic.

Na portalu społecznościowym Facebook założony został profil (strona) Rady, na stronie Urzędu Miasta założona została zakładka Rady Osiedle Warta, gdzie umieszczane są różne informacje dla mieszkańców Warty (strona ta jest obecnie w budowie). Ponadto we współpracy z Zakładem Kanalizacji i Wodociągów w Warcie przeprowadziliśmy wśród mieszkańców ankietę obywatelską, gdzie mieszkańcy mogli zamieszczać swoje propozycje na jaki cel przeznaczyć pozyskane środki finansowe. Dzięki uprzejmości pana Wiktora Baranowskiego dyrektora WCK zebrania Rady odbywają się w lokalu (w harcówce) tej szacownej instytucji kultury. Za co serdecznie dziękuję.

Rada Osiedle Warta pozytywnie ocenia współpracę z Urzędem Gminy Warta Administracją, z Radą Gminy, z jednostkami pomocniczymi, instytucjami, Stowarzyszeniami, szkołami licząc na dalsze podejmowanie trafnych i zasadnych decyzji mających na względzie dobro mieszkańców Warty. W okresie całej kadencji, Rada Osiedla mając na względzie dobro mieszkańców, utrzymywała stałą więź z mieszkańcami miasta.

Podziękowania

W związku z zakończeniem kadencji Rady Osiedle Warta pragnę serdecznie podziękować za zaufanie jakim obdarzyli mnie Państwo. Z powierzonych obowiązków, zadań jako przewodniczący Rady Osiedle Warta starałem się wykonywać należycie. Wierzę, iż praca Rady na polu społecznym, turystycznym, kulturalnym przyczyniła się do poprawy warunków życia mieszkańców oraz pozytywnie wpłynęła na zmianę wizerunku naszego miasta. Zaangażowanie to, nie byłoby możliwe bez Państwa pomocy i współpracy. Dziękuję serdecznie członkom Rady Osiedle Warta bez których te drobne sukcesy nie byłyby możliwe. Wykonali Państwo kawał dobrej społecznej pracy na rzecz rozwoju naszego miasta. Miło jest słyszeć pochlebne głosy. Ale były też uwagi i niezadowolenia mieszkańców w które wsłuchiwaliśmy się bardzo dogłębnie analizując je, na które nie mieliśmy jednak wpływu (jeszcze się taki nie urodził co by każdemu dogodził - jak mówi stare polskie przysłowie) .Chciałbym z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować za współpracę: byłym i obecnym włodarzom naszego miasta, Radzie Gminy Warta, radnym , pracownikom Urzędu, kierownikom jednostek pomocniczych, dyrektorom szkół, przedszkola a przede wszystkim mieszkańcom Warty.

Ustępująca Rada Osiedle Warta życzy nowo wybranej Radzie wytrwałości, realizacji wszelkich pomysłów i kontynuacji działań na rzecz mieszkańców Warty i rozwoju Osiedla.

Przewodniczący Rady Osiedle Warta

Menu

Urząd Miejski w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, +48 43 82 87 100
Zapraszamy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00, Wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30, piątek: 7:30 - 14:00.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe...