bip.gminawarta.pl facebook.com twitter.com youtube.com

Rezerwat Przyrody Jeziorsko

Zbiornik Jeziorsko jest najcenniejszym miejscem dla ptaków wodno-błotnych w centralnej Polsce. Najcenniejszy przyrodniczo fragment zbiornika Jeziorsko to cofka (obszar na granicy woda - ląd), która jest objęta także ochroną w formie rezerwatu przyrody o nazwie "Jeziorsko". Gatunkami ptaków, dla ochrony których utworzono obszar są gatunki związane z siedliskami wodnymi i podmokłymi. Koncentracje ptaków wodno-błotnych w okresie migracji osiągają powyżej 70 tys. osobników. Strefa południowa zbiornika, okresowo zalewane zarośla wierzbowe, są miejscem gniazdowania wielu rzadkich gatunków ptaków.

Rezerwat przyrody "Jeziorsko"

W roku 1998 został utworzony rezerwat przyrody "Jeziorsko" o powierzchni 1967 ha. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych ostoi ptaków wodno-błotnych. Warunkiem funkcjonowania rezerwatu jest przestrzeganie zakazów obowiązujących w rezerwatach: zakazów wejścia, wpływania, wędkowania. Granice rezerwatu w części lądowej są oznakowane betonowymi słupkami, a od strony wody żółtymi bojami. Zakazy dotyczą bezwzględnie całego obszaru rezerwatu Jeziorsko. Zgodę na odstępstwa od nich można uzyskać tylko po uzyskaniu decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi. Wniosek, na którym można wystąpić o zgodę na odstępstwa od zakazów obowiązujących w rezerwacie znajduje się na stronie internetowej RDOŚ w Łodzi. We wniosku trzeba zamieścić informacje: kto ubiega się o wniosek, cel (np. edukacyjny, naukowy), termin oraz miejsce. Łamanie zakazów, w tym wkraczanie do rezerwatu bez zezwolenia jest wykroczeniem. Szczególnie szkodliwe i niebezpieczne jest wpływanie na teren rezerwatu skuterów, wjeżdżanie quadów oraz niskie przeloty motolotniami nad strefą noclegowisk żurawi i gęsi w okresie koncentracji ptaków wodno-błotnych.

Spływ kajakowy przez teren rezerwatu przyrody "Jeziorsko"

Jedną z funkcji form ochrony przyrody (rezerwatów przyrody, parków narodowych i in.) jest edukacja, udostępnienie możliwości poznania walorów przyrodniczych przez społeczeństwo. Dlatego pomimo zakazów wpływania na teren rezerwatu "Jeziorsko" RDOŚ w Łodzi wydaje cyklicznie zgodę na zorganizowanie spływów kajakowych, które organizuje Gmina Warta. Warunkiem uzyskania zgody jest: niewielka grupa uczestników płynąca w zwartym szyku, termin poza okresem najintensywniejszych lęgów, zakaz wysiadania z kajaków oraz przepłynięcie poza godzinami porannymi i wieczornymi, kiedy ptaki są najbardziej aktywne.

Menu

Urząd Miejski w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, +48 43 82 87 100
Zapraszamy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00, Wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30, piątek: 7:30 - 14:00.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe...