bip.gminawarta.pl facebook.com twitter.com youtube.com

Karta dużej rodziny

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych.

Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci.

  • w wieku do ukończenia 18 roku życia,
  • w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny nie będzie przysługiwała żadnemu z jej członków.

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".

Komu jest wydawana Karta Dużej Rodziny?

Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny.

Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z Karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.

Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Gdzie znajduje się wykaz zniżek?

Wykaz zniżek dostępnych w ramach Karty Dużej Rodziny jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

Jak używać Karty Dużej Rodziny?

Z dniem 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny uzyskała nową formę dokumentu elektronicznego, dostępnego poprzez aplikację, która umożliwia łatwe i szybkie znalezienie najbliższych Partnerów Karty Dużej Rodziny dzięki usłudze geolokalizacji. Wnioskowanie od razu o obie formy Karty wiąże się z brakiem obowiązku ponoszenia opłaty za domówienie drugiej formy Karty. Zwolnieni z opłat są również ci członkowie rodzin wielodzietnych, dla których wniosek o Kartę Dużej Rodziny został złożony przed 1 stycznia 2018 r. i dla których wniosek o domówienie Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej zostanie złożony najpóźniej 31 grudnia 2019.

Informacje o składaniu wniosku o Kartę Dużej Rodziny można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina

Co zrobić by otrzymać kartę?

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w formie elektronicznej za pośrednictwem PIU Emp@tia, bądź tradycyjnej w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania.

Od 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie przepis dający możliwość przyznania KDR tym rodzicom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

Więcej informacji na temat dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku znajdą Państwo na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/dokumenty-potrzebne-do-zlozenia-wniosku

Menu

Urząd Miejski w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, +48 43 82 87 100
Zapraszamy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00, Wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30, piątek: 7:30 - 14:00.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe...