bip.gminawarta.pl facebook.com twitter.com youtube.com

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY WARTA NA LATA 2022-2025

Udostępnij

UCHWAŁA NR XLV/314/2022

Rady Miejskiej w Warcie

z dnia 15 września 2022 r.

 

w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Warta na lata 2022-2025”

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 1-4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840), Rada Miejska w Warcie uchwala co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się  sporządzony przez Burmistrza Warty i „ zaopiniowany pozytywnie przez wojewódzkiego konserwatora zabytków „Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Warta na lata 2022 –2025” stanowiący załącznik do uchwały,.

 

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

 

                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                   w Warcie

                                                                         

                                                                           Grzegorz Kopacki

20 stycznia 2023, godz. 13:52
#Aktualności 
#Program opieki nad zabytkami 

głowne zdjecie

Menu

Urząd Miejski w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, +48 43 82 87 100
Zapraszamy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00, Wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30, piątek: 7:30 - 14:00.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe...