bip.gminawarta.pl facebook.com twitter.com youtube.com

Nabór kandydatów na stanowisko: Lokalny Animator Sportu

Udostępnij

Nabór kandydatów na stanowisko: Lokalny Animator Sportu na obiekcie „Orlik ” w 2023 roku

 

Burmistrz Warty ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Lokalny Animator Sportu na obiekcie „Orlik ” w Warcie przy ulicy Długiej w 2023 roku.

I. Warunki pracy:

 1. Praca w terminie: od 1 marca do 30 listopada 2023 roku.
 2. Forma zatrudnienia: umowa – zlecenie.
 3. Minimalna miesięczna liczba godzin:

a) w przypadku zatrudnienia jednego animatora na obiekcie w okresie jednego miesiąca liczba godzin zajęć rekreacyjno – sportowych udokumentowanych w „Dzienniku Pracy Animatora” wynosi 112 godzin:

- 56 godzin zajęć rekreacyjno – sportowych – umowa zlecenie z Gminą Warta

- 56 godzin zajęć rekreacyjno – sportowych – umowa z operatorem projektu

b) w przypadku zatrudnienia dwóch animatorów na obiekcie w okresie jednego miesiąca liczba godzin zajęć rekreacyjno – sportowych udokumentowanych w „Dzienniku Pracy Animatora” wynosi 56 godzin:

- 28 godzin zajęć rekreacyjno – sportowych – umowa zlecenie z Gminą Warta,

- 28 godzin zajęć rekreacyjno – sportowych – umowa z operatorem projektu

II. Wymagane kwalifikacje:

 1. Ukończone 18 lat życia.
 2. Posiadanie kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo- rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego.
 3. Dobry stan zdrowia.
 4. Dokładność w wykonywaniu zadań, uprzejmość, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność, kreatywność.
 5. Mile widziana udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera lub instruktora sportu i rekreacji.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup społecznych, w tym dla: dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 2. Przeprowadzanie akcji promocyjnych, w tym organizacja imprez i wydarzeń sportowych dla społeczności lokalnej promujących zdrowy styl życia.
 3. Współpraca z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi.
 4. Współpraca ze szkołami i organizacjami sportowymi w celu popularyzacji aktywności fizycznej.
 5. Dysponowanie sprzętem sportowym na obiekcie.
 6. Prowadzenie harmonogramu korzystania z boisk i nadzór nad jego realizacją.
 7. Angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem honorowym przez Ministra Sportu i Turystyki, jeśli te obejmują swoim zasięgiem obiekt, na którym pracuje animator.  
 8. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez osoby korzystające z obiektu.

IV. Wymagane dokumenty

 1. Podpisane CV opatrzone klauzulą upoważniającą do przetwarzania danych osobowych: „wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Warcie moich danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych
  w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
   i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej RODO”, w przypadku zatrudnienia wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Warcie moich danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, na czas realizacji umowy, zgodnie z RODO.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia trenerskie, instruktorskie (nie dotyczy kandydatów zatrudnionych w poprzednich latach na stanowisku Animatora)
 3. Program działań sportowo rekreacyjnych adresowanych do różnych grup społecznych, które kandydat zamierza realizować będąc Animatorem.

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Warcie w godzinach urzędowania w terminie do: 12.01.2023 r. do godz. 15:00. Koperty powinny zawierać adnotację: „Nabór na stanowisko Lokalnego Animatora Sportu”.

Na wybór kandydatów wpływ będą miały: kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz przedstawiony program planowanych działań.

Burmistrz Warty zastrzega sobie prawo do zmiany określonych w ogłoszeniu warunków zatrudnienia Animatora w przypadku nieuzyskania dofinansowania w ramach programu „Lokalny Animator Sportu” w 2023 roku.

 

 

4 stycznia 2023, godz. 14:18
#Aktualności 
#Sport Rekreacja 

głowne zdjecie

Menu

Urząd Miejski w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, +48 43 82 87 100
Zapraszamy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00, Wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30, piątek: 7:30 - 14:00.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe...