bip.gminawarta.pl facebook.com twitter.com youtube.com

Od stycznia- zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami

Udostępnij

Zawiadomienie o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2023 roku.

Szanowni Państwo, Rada Miejska w Warcie wypełniając obowiązek ustawowy zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dokonała zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z założeniami ww. ustawy, system gospodarki odpadami komunalnymi jest systemem samofinansującym się. W celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby zapewniała ona realizację całości zadań powierzonych gminie.

Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowodowana jest:

 • wzrostem opłaty środowiskowej,
 • wzrostem cen paliwa,
 • wzrostem cen energii elektrycznej,
 • wzrostem płacy minimalnej,
 • rosnącą ilością wytwarzanych odpadów przez mieszkańców,
 • wzrostem stawek za przyjęcie odpadów do zagospodarowania przez instalację Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Orlim Stawie,
 • rosnącą inflacją.

Mając powyższe na względzie aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemu od 1 stycznia 2023 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniesie:

 • 29,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
 • 26,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli bioodpady są kompostowane w kompostowniku przydomowym.

WAŻNE

Powyższe stawki zostały ustalone dla osób, które – zgodnie z wymogiem prawnym – segregują odpady. Dla mieszkańców, którzy segregują odpady nieprawidłowo lub unikają segregacji, opłata wynosi dwukrotność stawki ustalonej dla osób segregujących.

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością złożenia nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmian mających wpływ na wysokość opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania).

Zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy są właścicielami wyżej wymienionych nieruchomości, aby kompostowali bioodpady w kompostownikach przydomowych. Jest to jedyny sposób na obniżenie kosztów wnoszonych opłat. Jednocześnie prosimy o wskazywanie w deklaracjach wszystkich osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość. ​

POUCZENIE

1. Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej otrzymuje zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zawiadomienia zostają doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

2. Właściciel nieruchomości uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu od miesiąca stycznia 2023 r., w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca.

3. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Warty deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia:

 • zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
 • do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w który nastąpiła zmiana danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

14 grudnia 2022, godz. 12:56
#Aktualności 
#Ochrona Środowiska 

głowne zdjecie

Menu

Urząd Miejski w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, +48 43 82 87 100
Zapraszamy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00, Wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30, piątek: 7:30 - 14:00.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe...