bip.gminawarta.pl facebook.com twitter.com youtube.com

Zapytanie ofertowe na inspektora nadzoru inwestorskiego

Udostępnij

Warta, 01.04.2022 r.

 

Zapytanie ofertowe

 1. Zamawiający

Gmina Warta, Rynek im.. St. Reymonta 1, 98-290 Wa1ia Strona internetowa: gminawarta.pl, e-mail: agnieszka.grembowicz@gminawarta.pl, godziny urzędowania: poniedziałek: 7.30 -17.00, Wtorek-czwartek: 7.30-15.30, Piątek  7.30-14.00

 

 1. Przedmiot Zamówienia

 

Kompleksowe pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zagospodarowanie terenu przy ul. Tarnowskiego w Warcie" projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Wybór Wykonawcy będzie odbywał się na zasadach konkurencyjności oraz wewnętrznego regulaminu udzielania zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000,00 zł stosowanego w Urzędzie Miejskim w Warcie wprowadzonego ·zarządzeniem Nr 150/2020 Burmistrza Warty z dnia 30.12.2020 r.

 1. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji są:

Mirosław Frontczak (43) 8287113 miroslaw.frontczak@gminawarta.pl

Agnieszka Grembowicz (43) 8287113 agnieszka.grembowicz@gminawarta.pl

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu

„Zagospodarowanie terenu przy ul. Tarnowskiego w Warcie" współfinansowai1ego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnościach:

 • Konstrukcyjno-budowlanej,
 • Instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych;
 • Hydrotechnicznej.

Szczegółowy opis inwestycji został zamieszczony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do ogłoszenia zamówienia na „Zagospodarowanie terenu przy ul. Tarnowskiego w Warcie" "zamieszczonego w BZP, BIP Gminy Warta pod linkiem https://bip.gminawarta.pl/bipkod/26855488

Określenie przedmiotu za pomocą kodów CPV:

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

Na podstawie art. 27 ustawy Prawo budowlane Zamawiający wyznacza koordynatora spośród inspektorów nadzoru biorących udział w realizacji zadania inspektora w branży konstrukcyjno - budowlane j.

Zakres czynności obejmuje:

1.  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych, zgodnie z dokumentacją projektową;

 1. Reprezentowanie Zamawiającego na budowie, przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
 2. Sprawowanie nadzoru nad jakością wykonywanych robót i kontrolowanie jakości materiałów, celem uniemożliwienia zastosowania materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie;
 3. Sprawdzanie i odbieranie robót ulegających zakryciu lub zanikających - w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia poprzez sporządzenie odpowiednich wpisów do dziennika budowy;
 4. Uczestniczenie w odbiorach technicznych, których obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów szczególnych;
 5. Wydawanie poleceń dotyczących usuwania nieprawidłowości lub zagrożeń, wydawanie poleceń wykonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót;
 6. Wstrzymywanie dalszego prowadzenia robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie;
 7. Wskazanie możliwości powstania ewentualnych opóźnień lub zagrożeń w terminowej realizacji zadania;
 8. Sprawdzanie i dokonywanie odbioru skończonych elementów robót, w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia poprzez potwierdzenie wykonania robót bez wad w protokołach odbiorów częściowych oraz potwierdzanie wykonania robót na (po sprawdzeniu) fakturach wystawionych przez wykonawcę po wykonaniu poszczególnych części robót;
 9. Sprawdzanie dokonywanie odbioru robót objętych odbiorem końcowym - w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia o zakończeniu wykonania przedmiotu umowy;
 10. Uczestniczenie w odbiorze końcowym inwestycji poprzez potwierdzenie wykonania robót bez wad w protokole odbioru końcowego, sprawdzanie i potwierdzanie wykonania robót na fakturze końcowej wystawionej przez wykonawcę;
 11. Inspektor nadzoru ma obowiązek dokonywania wizytacji na budowie przynajmniej raz w tygodniu oraz na każde wezwanie zamawiającego oraz w sytuacjach wymagających nagłego rozstrzygnięcia;
 12. Dokonywanie odpowiednich wpisów do dziennika budowy.

Zakres pod stawowych obowiązw i praw inspektora nadzoru inwestorskiego okrla Art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm.).

 1. Termin wykonania zamówienia:

Zakończenie pełnienia nadzoru przez inspektora nastąpi z chwilą dokonania odbioru końcowego robót i ostatecznego rozliczenia.

 1. Informacja na temat zakresu wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczeni będą wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z zamawiającym 1 osobą wykonującą w imieniu zamawiającego czynności niniejszego postępowania.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie s wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zan1awiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. Posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Do oferty należy złożyć oświadczenie o braku powiązań (załącznik m 4 do zapytania ofertowego)

 1. Opis sposobu przygotowania oferty
 1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem oferty stanowiącym Zał. Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Oferta powinna być kompletna, zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia;
 3. Oferta powinna   być   zgodna   z   powszechnie   obowiązującymi   przepisan1i   prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu;
 4. W ofercie należy podać cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia.
 5. Oferta musi być złożona w formie pisemnej i być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy oferpodpisuje osoba inna niż wynika to z dokumentów rejestrowych do ofe11y należy dołączyć pełnomocnictwo, zgodne z wymaganiami Kodeksu cywilnego upoważniające do wykonania tej czynności.

Wszystkie załączniki do ofe11y, stanowiące oświadczenia powi1my być również podpisane przez upoważnione go przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę.

Do oferty należy dołączyć:

  1. Uprawnienia    budowlane     uczestników     zamow1cnia      wraz     z     aktualnymi zaświadczeniami z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ;
  2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych (zał. m 2)
  3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków (zał. m 3)
  4. Oświadczenie o braku występowania powiązań z Zamawiającym (zał. nr 4)
 1. Sposób i termin składania ofert:

Oferty można składać osobiście w Sekretariacie lub pocztą na adres: Urdu Miejskiego w   Warcie,   Rynek   im.   Wł.   St.   Reymonta    1,   98-290   Warta.   Koszty   związane z przygotowaniem, spordzeniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent. Składane ofe1ty powinny być opisane: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu   inwestycyjnym    pn.:   „Zagospodarowanie    terenu    przy    ul.   Tarnowskiego w Warcie"   ".

Oferty  należy złożyć do dnia 08.04.2022 r. do godz.  14.00. Oferty złożone w późniejszym terminie i nie kompletne nie będą rozpatrywane.

Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający j ej przypadkowe otwarcie. Oferty będą rozpatrywane według kolejności wpływu.

 1. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenia realizacji zamówienia:

Rozstrzygnięcie nastąpi do 12.04.2022 r. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona   na   stronie  internetowej   Zamawiającego  www.gmninawarta.pl.  Ponadto o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich oferentów w formie e-maila na adres podany w ofercie cenowej, którzy przesłali oferty w ustalonym terminie.

 1. Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze ofe1ty najkorzystniejszej Zamawiający będzie stosował następujące kryteria i ich znaczenie:

 1. Cena -90% wagi
 2. Czas reakcji - 10% wagi
 3. Kryterium cena

Cena ofertowa jest ceną ryczałtową.

Ilość punktów w kryterium cena dla danej oferty obliczona zostanie zgodnie z poni

1 kwietnia 2022, godz. 11:38
#Aktualności 
#Fundusze Unijne 

głowne zdjecie

Menu

Urząd Miejski w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, +48 43 82 87 100
Zapraszamy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00, Wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30, piątek: 7:30 - 14:00.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe...