bip.gminawarta.pl facebook.com twitter.com youtube.com

Gospodarka Odpadami na terenie Gminy Warta

Udostępnij

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku nałożyła na gminę obowiązek wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Gospodarka odpadami to m.in. : odbiór, zagospodarowanie, kompostowanie i utylizacja odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców.

Nowym systemem gospodarowania odpadami objęte są gospodarstwa domowe (nieruchomości zamieszkałe) oraz instytucje, przedsiębiorstwa, ogródki działkowe (nieruchomości niezamieszkałe) i domki letniskowe (nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe).

Na terenie Gminy zorganizowano selektywną zbiórkę odpadów komunalnych . Pozwoliło to znacznie obniżyć koszty ponoszone przez mieszkańców gminy oraz osiągnąć wymagane poziomy recyklingu.

Selektywną zbiórką odpadów objęte są  następujące frakcje odpadów komunalnych: szkło, tworzywa sztuczne, papier, opakowania wielomateriałowe, metal, odpady ulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i zużyte akumulatory, zużyte opony.

Właścicielom nieruchomości, do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych udostępnione są worki na surowce wtórne tj. papier i tworzywa sztuczne, metale oraz pojemniki na szkło, pozostałości po segregacji oraz na bioodpady

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana jest:

- od mieszkańca w przypadku nieruchomości zamieszkałej,

- od pojemności pojemnika w przypadku nieruchomości niezamieszkałej

- ryczałtem w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Wpłat z  tyłu opłaty dokonuje się  na indywidualny rachunek bankowy oraz w kasie Urzędu do 10 dnia każdego  miesiąca za miesiąc poprzedni.

 

W ramach opłaty od mieszkańca odbierane są  wszystkie odpady komunalne wytworzone
w gospodarstwie domowym, w przypadku przepełnienia pojemnika zaleca się gromadzenie odpadów w dodatkowym worku lub doposażyć nieruchomość w dodatkowy pojemnik na odpady komunalne.

 

Gmina Warta jest  członkiem Związku Komunalnego  Gmin „ Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z siedzibą w Kaliszu. Celem działania Związku jest opracowanie i realizacja programu polegającego na kompleksowym rozwiązaniu problemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Podstawowym elementem gospodarki odpadami na terenie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” do którego trafiają wszystkie odpady komunalne odebrane od mieszkańców z terenu gminy Warta.

Powyższe umożliwia prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi od momentu ich wytworzenia przez właścicieli nieruchomości , odbioru przez uprawnionego przedsiębiorcę, po zagospodarowanie w odpowiedniej instalacji.

20 kwietnia 2021, godz. 13:55
#Aktualności 
#Ochrona Środowiska 

głowne zdjecie
fot. 2
fot. 3
fot. 4
fot. 5
fot. 6
fot. 7
fot. 8
fot. 9
fot. 10
fot. 11
fot. 12
fot. 13

Menu

Urząd Miejski w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, +48 43 82 87 100
Zapraszamy: Poniedziałek: 7:30 - 16:30, Wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe...