bip.gminawarta.pl facebook.com twitter.com youtube.com

Zapytanie ofertowe na rewitalizację pasażu płk. Dr. Lubienieckiego

Udostępnij

Warta, dn. 27.06.2024  roku

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Znak sprawy: WOA.27.1.2024.TJ

Zapytanie ofertowe na wykonanie rewitalizacji pasażu płk. Dr. Lubienieckiego w Warcie wraz z elementami małej architektury.  Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000,00 zł.

 1. Zamawiający:

Gmina Warta

Rynek im. Władysława Stanisława Reymonta 1, 98-290 Warta

NIP: 827 – 213 – 95 – 26, REGON: 730934542

tel. 438287100, email: zamowienia@gimwarta.pl  

Osoba do kontaktu: Tomasz Jachowicz  – 43 828 71 15

Agnieszka Grembowicz e-mail: agnieszka.grembowicz@gminawarta.pl  tel.: 43 828 71 13

2. Opis i zakres przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania jest wykonanie rewitalizacji pasażu płk. Dr. Lubienieckiego w Warcie wraz z elementami małej architektury.

Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Montaż zielonej ściany;
  2. Zakup, montaż i transport małej architektury;
  3. Zakup i transport roślin oraz nasadzenie roślin;
  4. Wykonanie rabaty z roślinami miododajnymi i żywopłotu;
  5. Pielęgnacja istniejących drzew;
  6. Założenie trawnika z rolki;
  7. Instalacja systemu nawadniającego.

Szczegółowy opis zawiera dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 6 do zapytania oraz kosztorys (przedmiar) stanowiący załącznik nr 4 do zapytania.

Gwarancja min. 60 miesięcy.

 

3. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Cena  - 100%

Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną.

Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium cena (C) Zamawiający zastosuje następujący wzór do wyliczenia: 

                                                   CN

                                      P = ---------------- * 100 %

                                                    COB

gdzie:

P - liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena

CN - najniższa zaoferowana Cena,

COB – Cena zaoferowana w ofercie badanej

Cena ma zostać podana w złotówkach z dwoma miejscami po przecinku. Cena ma zawierać wszelkie niezbędne koszty realizacji zamówienia oraz uwzględniać wszystkie wymogi Zamawiającego.

4.  Termin realizacji zamówienia: do 15.08.2024 roku.

5.  Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Wypełniony formularz oferty z załącznikami (podpisanymi) w wersji pdf. należy przesłać w formie emaila na adres: zamowienia@gimwarta.pl  do dnia 5 lipca 2024 roku do godz. 11:00 w tytule należy napisać: Rewitalizacji pasażu płk. Dr. Lubienieckiego w Warcie wraz z elementami małej architektury.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę.

6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:

1.  posiadał doświadczenie poprzez wykazanie minimum jednej roboty polegającej na wykonaniu ogrodu wertykalnego o wartości 100.000,00 zł brutto i na potwierdzenie spełnienia wymogu złoży wykaz wykonanych ogrodów na załączniku nr 5 do zapytania;

2. dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdował się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i na spełnienie tych wymogów złoży oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 3 do zapytania.

    Wykonawca ma złożyć wraz z ofertą kosztorys ofertowy sporządzone na podstawie kosztorysu stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania.

7.   Dokumenty składane wraz z ofertą w postępowaniu:

     Oferta musi zawierać następujące dokumenty - załączniki:

   1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty;
   2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;
   3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu wymogów udziału w postepowaniu;
   4. Załącznik nr 4 – Kosztorys ofertowy wykonany na podstawie załączonego kosztorysu;
   5. Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych ogrodów

    Oferta niekompletna zostanie odrzucona.

7. Otwarcie ofert i rozstrzygniecie postępowania.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 5 lipca 2024 roku o godz. 11:15
 • Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w terminie do 3 dni roboczych od otwarcia ofert.
 • O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani w formie elektronicznej na adres mailowy podany w ofercie cenowej.
 • W terminie do 3 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania zostanie podpisana umowa z wyłonionym w wyniku postępowania wykonawcą zamówienia.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

27 czerwca 2024, godz. 14:18
#Aktualności 
#Zamówienia publiczne 

głowne zdjecie

Menu

Urząd Miejski w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, +48 43 82 87 100
Zapraszamy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00, Wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30, piątek: 7:30 - 14:00.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe...