bip.gminawarta.pl facebook.com twitter.com youtube.com

Zapytanie ofertowe na wykonaniu usługi polegającej na usuwaniu folii

Udostępnij

Warta, dn. 04.09.2023  roku

 ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: WOA.27.5.2023.TJ

Zapytanie ofertowe na wykonaniu usługi polegającej na usuwaniu folii rolniczych oraz siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych               – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000,00 zł.

 

 1. Zamawiający:

    Gmina Warta

    Rynek im. Władysława Stanisława Reymonta 1, 98-290 Warta

    NIP: 827 – 213 – 95 – 26, REGON: 730934542

    tel. 438287100, email: zamowienia@gimwarta.pl  

    Osoba do kontaktu: Tomasz Jachowicz  tomasz.jachowicz@gimwarta.pl tel.: 43 828 71 15

    Krzysztof Żubrowski e-mail: krzysztof.zubrowski@gimwarta.pl  tel.: 43 828 71 16

 

2. Opis i zakres przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na usuwaniu folii rolniczych oraz siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.
  2. Zadanie realizowane jest w ramach programu priorytetowego usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej i finansowane będzie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                      w Warszawie.
  3. Zakres rzeczowy obejmuje:
   1. ważenie odbieranych odpadów folii rolniczych oraz siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.
   2. załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów folii rolniczych oraz siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, a także  uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z w/w odpadów;
   3. transport odebranych odpadów folii rolniczej oraz siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów;
   4. rozładunek i przekazanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia;
   5. Oferta winna zawierać koszty transportu, unieszkodliwienia oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów;
   6. Wykonawca będzie sporządzał codzienne raporty potwierdzające terminową realizację harmonogramu wykonania przedmiotu zamówienia.
   7. Wykonawca w ramach realizacji zadania jest zobowiązany zapewnić transport dla pracownika Urzędu Miejskiego w Warcie na miejsce odbioru odpadów, dostosowanie terminu odbioru odpadów do godzin pracy Urzędu oraz dyspozycji pracownika potwierdzającego rzetelność wykonywanej usługi;
   8. Wykonawca będzie posiadał wagę z aktualną legalizacją umożliwiającą każdorazowe ważenie odpadów/pojazdów;
   9. Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i unieszkodliwienia lub poddania odzyskowi na podstawie zgłoszeń rolników 259 ton

 

3. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Cena  - 100%

Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną.

Cena ma zostać podana w złotówkach z dwoma miejscami po przecinku. Cena                          ma zawierać wszelkie niezbędne koszty realizacji zamówienia oraz uwzględniać wszystkie wymogi Zamawiającego.

 

4.  Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2023 roku.

5.  Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Wypełniony formularz oferty z załącznikami (podpisanymi) w wersji pdf. należy przesłać                w formie emaila na adres: zamowienia@gimwarta.pl  do dnia 12 września 2023 roku                do godz. 11:00 w tytule należy napisać: Usuwanie folii rolniczych oraz siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag..

 

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę.

 

6.  Opis warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdował się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i na spełnienie tych wymogów złoży oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 3 do zapytania.

 

7. Obowiązkowe załączniki do złożenia w ramach oferty.

 

     Oferta musi zawierać następujące wypełnione przez Wykonawcę załączniki i dokumenty:

 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty;
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu wymogów udziału w postepowaniu,

    Oferta niekompletna zostanie odrzucona.

8. Otwarcie ofert i rozstrzygniecie postępowania.

  1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 12 września 2023 roku o godz. 11:15;
  2. Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w terminie 7 dni roboczych od otwarcia ofert;
  3. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani w formie elektronicznej na adres mailowy podany w ofercie cenowej;
  4. W terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania zostanie podpisana umowa z wyłonionym w wyniku postępowania wykonawcą zamówienia.

 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

4 września 2023, godz. 15:38
#Aktualności 
#Zamówienia publiczne 

Menu

Urząd Miejski w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, +48 43 82 87 100
Zapraszamy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00, Wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30, piątek: 7:30 - 14:00.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe...