bip.gminawarta.pl facebook.com twitter.com youtube.com

KAS przestrzega przed nielegalną sprzedażą napojów alkoholowych

Udostępnij

Krajowa Administracja Skarbowa przestrzega przed nielegalną sprzedażą napojów alkoholowych na imprezach plenerowych


Szanowni Państwo
Okolicznościowe imprezy plenerowe, bardzo popularne w niektórych regionach kraju często goszczą
wystawców lub sprzedawców napojów alkoholowych. Doświadczenia lat ubiegłych pokazują, że
wśród nich znajdują się również ci nieuczciwi, którzy wykorzystując brak wiedzy, a często naiwność
uczestników imprezy, oferują do sprzedaży bimber i inne nielegalne napoje alkoholowe.
W Polsce produkcja, posiadanie i obrót bimbrem, jak i napojami alkoholowymi w postaci np. nalewek
zawierającymi bimber - bez względu na ilość i przeznaczenie - jest nielegalna.
Istnieje również niebezpieczeństwo oferowania do degustacji, konsumpcji lub sprzedaży „napojów
alkoholowych” zawierających szkodliwy dla zdrowia skażony alkohol etylowy (tzw. spirytus
techniczny), który organoleptycznie jest nieodróżnialny od spirytusu spożywczego, w tym również
bimbru. Środowiska przestępcze wykorzystują społeczną akceptację bimbru. Oferując do sprzedaży
swój wyrób, który faktycznie zawiera alkohol skażony - zachęcają klienta, informując, że np. bimber
„pochodzi z własnej, domowej produkcji”, że nalewkę „wyprodukowano zalewając owoce z własnego
ogródka bimbrem własnej roboty” albo, że „owoce zalano spirytusem kupionym w sklepie”. Innym
sposobem odwrócenia uwagi i czujności klienta jest zapewnienie, „że spirytus pochodzi z gorzelni
i jest taki sam, jaki można kupić w sklepie”, „spirytus załatwił kolega, który pracuje w gorzelni” itp.
W celu podniesienia atrakcyjności oferowanych napojów oraz wzbudzenia zaufania klientów – często
nazywają je wyrobami regionalnymi.
Wobec powyższego, Krajowa Administracja Skarbowa informuje, że:
1. napoje spirytusowe podlegają obowiązkowi znakowania banderolami akcyzowymi
(odpowiednio do rodzaju napoju, objętości opakowania) i tylko oznaczone takimi znakami
mogą być sprzedawane na terytorium kraju. Obecność banderoli akcyzowej na opakowaniu
potwierdza legalność alkoholu, a tym samym potwierdza zapłatę akcyzy oraz gwarantuje, że
dany wyrób jest oryginalny, został wyprodukowany przez producenta danej marki.
Brak takiego oznakowania może świadczyć o tym, że napój alkoholowy pochodzi
z nielegalnego źródła.
[ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 2022 r., poz. 143
z późn. zm.)];
2. sprzedaż napojów alkoholowych podlega obowiązkowi rejestracji za pomocą kasy
rejestrującej (kasy fiskalnej).
[§4 ust. 1 pkt. 1 lit. n rozporządzenia Ministr Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r.
w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas
rejestrujących (Dz. U. 2021, poz. 2442 z późn. zm.)];
3. sprzedawca napojów alkoholowych powinien posiadać ważne zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych wydane odpowiednio przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
[ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. 2023 r., poz. 165)];
4. prowadzenie promocji i reklamy napojów alkoholowych innych niż piwo, jest dopuszczalne
wewnątrz pomieszczeń hurtowni, na wydzielonych stoiskach lub punktach prowadzących
wyłącznie sprzedaż napojów alkoholowych oraz na terenie punktów prowadzących sprzedaż
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
Zapytania ws. możliwości promocji napojów alkoholowych na imprezach plenerowych,
w tym: degustacji oraz konkursów związanych z degustacją, należy zgłaszać do Państwowej
Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA).
[ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. 2023 r., poz. 165)].
Niektóre przepisy karne penalizują przestępczość w zakresie alkoholu
 Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez
wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie;
Kto wbrew postanowieniom zawartym w art. 131 prowadzi reklamę lub promocję napojów
alkoholowych lub informuje o sponsorowaniu imprezy masowej, z zastrzeżeniem art. 131
ust. 5 i 6, podlega grzywnie od 10 000 do 500 000 złotych;
[art. 43 ust. 1.; art. 452 ust. 1. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2023 r., poz. 165)];
 Kto bez wymaganego wpisu do rejestru wyrabia lub rozlewa napoje spirytusowe, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności alko pozbawienia wolności do roku;
Kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w stosunku do napojów spirytusowych
o znacznej wartości, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2;
[art. 44 ust. 1 i 2. ustawy z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych
oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. 2020,
poz. 1419 z późn. zm.)];
 Kto odkaża skażony alkohol etylowy lub osłabia działanie środka skażającego, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3;
[art. 13 ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu
wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2018 r., poz. 2352 z późn. zm.)];
 Kto nabywa, przechowuje, przewozi, przesyła lub przenosi wyroby akcyzowe stanowiące
przedmiot czynu zabronionego określonego w art. 63-64, art. 69§1 lub 3, art. 69a, art. 73 lub
art. 73a lub pomaga w ich zbyciu, albo te wyroby akcyzowe przyjmuje lub pomaga w ich
ukryciu, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności,
albo obu tym karom łącznie;
[art. 65 §1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. 2022 r., poz. 859
z późn. zm)].
Monitorowanie przebiegu imprez plenerowych i działania weryfikujące legalność produkcji
i sprzedaży alkoholu etylowego, napojów alkoholowych, jak również legalność wykorzystania
alkoholu skażonego, wykonywane przez Krajową Administrację Skarbową – są konieczne, ponieważ
skupiają się na zapewnieniu należnych wpływów do budżetu państwa, równej konkurencji legalnym
producentom napojów alkoholowych, a także zapewnieniu bezpieczeństwa ludziom narażonym na
nieuczciwość ze strony handlujących w tym miejscu napojami alkoholowymi.
Informacje o przypadkach jakichkolwiek zdarzeń, wątpliwości lub podejrzeń, co do legalności
napojów alkoholowych znajdujących się na imprezie plenerowej można zgłaszać pod nr telefonu
800 060 000; 600 439 576 (całodobowo) bądź do najbliższej jednostki Służby Celno-Skarbowej lub
Policji.

3 sierpnia 2023, godz. 11:29
#Aktualności 

głowne zdjecie

Menu

Urząd Miejski w Warcie, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta, +48 43 82 87 100
Zapraszamy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00, Wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30, piątek: 7:30 - 14:00.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe...